Privacy & Cookies

Privacyverklaring sollicitanten JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz, XtraWerk en Xtra

Wij zijn een krachtenbundeling van maatschappelijke organisaties: JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz en XtraWerk, alle gefaciliteerd door Xtra. In deze verklaring vertellen we welke persoonsgegevens we van jou verwerken als je reageert op een vacature, waarom we dit doen, hoe we met die gegevens omgaan en welke rechten je hebt ten aanzien van die gegevens.

Onder verwerken van persoonsgegevens verstaan we (kort samengevat) het verzamelen, opslaan, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens van sollicitanten door JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz, XtraWerk en Xtra. Eindverantwoordelijk voor al die verwerkingen is de Raad van Bestuur van Xtra, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag.

Binnen Xtra is een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, die toeziet op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen onze organisaties. Dit is mevr. mr. J.H.C. Verwolf (Anja). Zij is bereikbaar via het mailadres a.verwolf@xtra.nl.

Algemeen
JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz, XtraWerk en Xtra respecteren jouw privacy en gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Wij hanteren daarbij de uitgangspunten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De regels die we hanteren als het gaat om gegevens van medewerkers en sollicitanten hebben we vastgelegd in een privacyreglement. Dat privacyreglement kun je HIER inzien (PDF). Deze privacyverklaring is te zien als een korte samenvatting en nadere uitleg daarvan, specifiek gericht op sollicitanten (op betaalde en onbetaalde functies).

Grondslag gegevensverwerking

We verwerken alleen persoonsgegevens als we daar een wettelijke grondslag voor hebben. Door te solliciteren op een functie geef je ons toestemming om jouw gegevens vast te leggen, zodat we die in het kader van de sollicitatieprocedure kunnen gebruiken (voor het leggen van contact, het beoordelen van geschiktheid voor de gewenste functie, etc.).

We gebruiken je gegevens alleen voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. We verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is en we zullen gegevens nooit verkopen of verhandelen.

Bewaartermijn
Je gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is. Voor de persoonsgegevens van sollicitanten geldt een bewaartermijn van 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Alleen met aanvullende toestemming van de sollicitant kan de bewaartermijn (met het oog op mogelijk laten beschikbaar komende functies) met 1 jaar worden verlengd.

Jouw rechten
Je hebt verschillende rechten indien jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

  • Je hebt het recht te weten welke gegevens onze organisaties van jou hebben.
  • Je hebt het recht om de gegevens in te zien of er een kopie van te ontvangen.
  • Je kunt vragen je persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen.
  • Ook heb je het recht aan te geven dat de verwerking van jouw gegevens dient te worden beperkt en kun je bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen.
  • Verder heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie.
  • Aangezien de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van jouw toestemming, heb je ook het recht die toestemming weer in te trekken.

Wil je gebruik maken van één van deze rechten, dan kun je dit kenbaar maken aan de contactpersoon die wordt genoemd in de vacature waar je op reageert. Je kunt ook een e-mail sturen naar privacyvragen@xtra.nl.

Klachten

Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop onze organisaties om gaan met jouw persoonsgegevens kun je dat bespreken met jouw contactpersoon binnen onze organisaties en/of schriftelijk voorleggen aan de directie van de organisatie waar je hebt gesolliciteerd. Daarnaast heb je de mogelijkheid daarover een klacht in te dienen bij de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Met de leveranciers van de systemen die onze organisaties gebruiken om gegevens in te registreren en om te kunnen e-mailen en met bedrijven die betrokken zijn bij de websites en digitale nieuwsbrieven van onze organisaties, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin zijn goede afspraken gemaakt rondom de bescherming van uw gegevens.

In onze systemen is veel aandacht voor de beveiliging van jouw gegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement en privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze website worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze pagina regelmatig te lezen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende regels op de hoogte bent.